Nabór do przedszkoli w Gminie Dobra

Na stronie Gminy czytamy:

Od dnia 16 marca 2020 r. rozpocznie się po raz pierwszy elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: www.nabor.pcss.pl/dobra

 

WAŻNE DATY:

16.03.2020 r. – 30.03.2020 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

22.04.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

do 29.04.2020 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej

05.05.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

05.05.2020 r. do godz. 15:00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice, za pomocą indywidualnego hasła lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki w kolejności alfabetycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach podstawowych, w których utworzono punkty przedszkolne lub oddziały przedszkolne:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, tel. 91 439 17 31;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, tel. 91 311 33 92;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91 311 88 20;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91 311 24 39,

oraz w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27, tel. 91 483 13 40 w sprawie naboru do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie oraz Przedszkola Publicznego Nr 2 w Mierzynie.

W rekrutacji o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie gminy Dobra, urodzone w latach 2014-2017 tj. w wieku 3-6 lat, które w roku szkolnym 2019/2020 nie uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych albo chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Dobra, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo w tym punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

Z dniem 01 września 2020 r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2015-2017. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

Natomiast w roku szkolnym 2020/2021 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Dobra. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy Prawo oświatowe wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, natomiast samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Oświadczenie Nr 2);
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. 1172 z późn. zm.);
 • prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Oświadczenie nr 3);
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Kryteria wymienione w pkt 3-5 potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru): oryginału, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

W przypadku otrzymania przez dziecko równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub punkt przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone w uchwale Nr XI/144/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 274):

 • dochód na osobę w rodzinie dziecka jest mniejszy bądź równy 100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) – 7 pkt;
 • dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej albo studiują, uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;
 • dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Dobra i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;
 • przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego jest najbliższą placówką od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca wykonywania przez przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) pracy zawodowej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej albo studiowania, nauki w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 2 pkt;
 • zgłoszenie jednocześnie do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego dwojga lub więcej dzieci albo zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej. Nie dotyczy to dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego oraz szkole podstawowej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolnym, na który odbywa się rekrutacja – 6 pkt;
 • dziecko, które odbyło obowiązkowe szczepienia lub posiadające długotrwałe odroczenie ich wykonania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) – 3 pkt.

Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 38 punktów.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:

 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata (Oświadczenie Nr 4);
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie wystawione przez stronę umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego rodzic (opiekun prawny) realizuje przedmiot umowy (Zaświadczenie Nr 1);
 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej (Oświadczenie Nr 5);
 • zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym (Zaświadczenie Nr 2);
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną;
 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra (Oświadczenie Nr 1);
 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego (Oświadczenie Nr 7).

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W celu weryfikacji oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonych przez przewodniczącego;
 • może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Ponadto w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje;
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn zm.).

 

Informacje dodatkowe:

 • nie trzeba się logować, wystarczy od razu wypełnić kartę zgłoszenia;
 • po wypełnieniu karty zgłoszenia pojawi się komunikat, żeby nadać hasło w celu późniejszego sprawdzenia wyników rekrutacji. Aby elektronicznie sprawdzić wyniki naboru należy zapamiętać swoje hasło;
 • w celu wprowadzenia zmian do karty zgłoszenia po jej zatwierdzeniu w systemie, należy wypełnić formularz jeszcze raz od początku;
 • jeśli formularz po elektronicznym zatwierdzeniu nie został wydrukowany i złożony w przedszkolu lub szkole podstawowej, to jest nieważny, a dziecko nie bierze udziału w rekrutacji. W takiej sytuacji należy wypełnić wniosek jeszcze raz od początku, wydrukować go, podpisać i zanieść wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria rekrutacji do placówki pierwszego wyboru;
 • formularz zgłoszenia można wypełniać wielokrotnie. Ważna jest ta wersja, która zostanie wydrukowana, podpisana i zaniesiona do placówki pierwszej preferencji. Pozostałe wersje są automatycznie usuwane z systemu;
 • można złożyć tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub punkt przedszkolny w szkole podstawowej pierwszej oraz drugiej preferencji, a także trzeciej preferencji (nie więcej niż 3);
 • wniosek po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemy przez placówkę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku;
 • wypełniony formularz zawsze należy najpierw zatwierdzić. Dopiero po zatwierdzeniu generowany jest dokument do wydruku;
 • wniosek można również otrzymać w wersji papierowej, w wybranej placówce, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru;
 • w karcie zgłoszenia nie wpisuje się przedszkoli, punktów publicznych, oddziałów przedszkolnych, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np. niepubliczne);
 • w postępowaniu rekrutacyjnym nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń;
 • rekrutacja obejmuje tylko publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Dobra;
 • każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej;
 • wniosek dostępny jest w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3, w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej K.I. Gałczyńskiego w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5, sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, przy ul. Daniela 18, sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 i sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach, Rzędziny 6 oraz na stronach internetowych szkół:

– www.pspbezrzecze.pl,

– www.pspdobra.neostrada.pl,

– www.pspdoluje.edupage.org,

– www.pspmierzyn.pl,

– www.psprzedziny.pl,

a także na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce Szkolnictwo;

 • w przypadku niezłożenia w formie papierowej dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej;
 • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl, wydrukowane zaświadczenie należy załączyć do wniosku.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego:

 • proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/dobra;
 • wejść w zakładkę „PRZEDSZKOLE”;
 • bez konieczności logowania stworzyć listę preferencji placówek;
 • wypełnić pozostałe pola formularza;
 • proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący;
 • proszę zanieść formularz wyłącznie do placówki pierwszego wyboru. Placówka drugiego i trzeciego wyboru otrzymuje zgłoszenie w formie elektronicznej;
 • po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun będzie mógł wygenerować swoje hasło, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranej przez siebie placówce.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej / przedszkola / punktu przedszkolnego w szkole podstawowej  na rok szkolny 2020/2021 zawiera następujące dane:

 • imię (imiona) nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • imiona i nazwiska rodziców kandydat;
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka;
 • wskazanie kolejności wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego w szkole podstawowej [kliknij TU]

Wzory oświadczeń i zaświadczeń do kryteriów ustalonych przez organ prowadzący:

 • oświadczenie nr 1 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra;
 • oświadczenie nr 4 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • oświadczenie nr 5 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra;
 • oświadczenie nr 6 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

 

Wzory oświadczeń do kryteriów ustawowych:

 • oświadczenie nr 2 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • oświadczenie nr 3 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 
Gmina Dobra Prognoza pogody