Pamiętaj o deklaracji za śmieci

Czy złożyliście już deklarację za odpady komunalne na rok 2022? Jeśli nie, to przypominam, że należy to zrobić niezwłocznie 🙂

 

Od 01.01.2022 obowiązuje nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja w wersji PDF >> pobierz 

Wzór wypełnionej deklaracji >>pobierz 

 

 

UWAGA!

Maksymalna kwota opłaty w 2022 roku wynosi 149,68 zł miesięcznie.

 

Nowa stawka 

Od 01 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 7 zł za 1m3 zużytej wody. W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczana w deklaracji wynosi więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę właściciel nieruchomości w 2022 zapłaci miesięcznie nie więcej niż 149,68 zł.

Kompostownik

Ulga za kompostowanie bioodpadów w roku 2022 wyniesie 1,20 od 1 m3 zużytej wody.

 

 

Deklaracja droga elektroniczna 

Aby wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dobra przez platformę E-PUAP należy:

Zalogować się lub założyć konto na platformie: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Kliknąć w bezpośredni link do deklaracji: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/najczesciej-zalatwiane-sprawy/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/3211012

 

lub

Zalogować się lub założyć konto na platformie: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Wybrać Katalog Spraw i znaleźć w nim ( wpisując kod pocztowy 72-003 ):
URZĄD GMINY W DOBREJ
72-003 DOBRA, UL. SZCZECIŃSKA 16A

–  Wybrać w Katalogu Spraw -> Ochrona Środowiska -> Najczęściej załatwiane sprawy:
Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnić, podpisać i wysłać deklarację.

Po wysłaniu deklaracji system E-PUAP automatycznie generuje UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia), które jest oficjalnym potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez Urząd Gminy.
Dla poprawnego wyświetlania się formularza zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox.

 

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRA SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty;
Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości  niezamieszkałych  jest liczba pojemników, w które wyposażona jest dana nieruchomość.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.
Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra.
Wydział ds. Obywatelskich, ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo.
Wydział ds. Ochrony Środowiska, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra.

 

Kara za niezłożenie deklaracji 

CZYM SKUTKUJE NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI LUB NIEUISZCZENIE OPŁATY W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI?

  • Właściciel nieruchomości podlega karze grzywny (art.10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie);
  • w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieuiszczone w wyznaczonym terminie lub uiszczone w wysokości niższej od należnej, podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 
Gmina Dobra Prognoza pogody