Referendum – 07.06.2020

Komisarz wyborczy zadecydował i ustalił nowy termin referendum w sprawie odwołania pani wójt Teresy Dera.

W mojej ocenie referendum w obecnej sytuacji nie powinno się odbyć wcale. Komisarz nie powinien wyznaczać tego terminu gdzie jeszcze tak niedawno pani wójt apelowała do Marszałka RP o przesunięcie terminu wyborów Prezydenta RP. „Bezpieczeństwo, zdrowie mieszkańców gminy i osób obsługujących wybory jest najważniejsze”. 

No właśnie: zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców najważniejsze.

To nie jest dobry czas na żadne wybory, referenda czy inne ważne decyzje…….

Nie ma co się nad tym rozwodzić, stało się i referendum się odbędzie. Jedni zacierają ręce, drugim to nie na rękę, a jeszcze trzeci zaciskają kciuki.

Przypomnę dlaczego całe to referendum

„Czara goryczy się przelała”. Tak mówią mieszkańcy, którzy postanowili złożyć wniosek do komisarza wyborczego w sprawie odwołania pani wójt Teresy Dera.

Powstała specjalna strona gdzie mieszkańcy opisują powody odwołania, zamieszczają całą treść wniosku oraz gdzie pojawiają się szczegóły związane z referendum.

 

14 powodów

1. Uchwała śmieciowa. Przygotowanie i wprowadzenie przez wójta Teresę Derę pod obrady VI Sesji Rady Gminy Dobra w dniu 30 maja 2019r. wadliwej pod względem prawnym uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości opłaty za pojemnik. Pomimo protestu mieszkańców i części radnych zwracających uwagę na wady tego dokumentu, ta uchwała weszła w życie. Efektem jest wzrost opłat za śmieci. 

 

2. Naruszenie dyscypliny finansowej. Podczas wykonywania inwestycji budowy ulicy Tura w Dołujach doszło do rażącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz nastąpiło wykorzystywanie środków budżetowych z majątku publicznego do celów prywatnych.

 

3. Chaos przestrzenny. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera nie wywiązuje się z zadań nałożonych na nią przez ustawodawcę, a dotyczących kształtowania ładu przestrzennego. Pomimo licznych protestów mieszkańców, rad sołeckich i radnych, pracownicy podlegli
wójtowi wydają inwestorom warunki zabudowy niezgodne z obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r.

Przykładem takiego działania jest między innymi:

 • Niekontrolowany rozwój firmy Skraw-met (produkcja siłowników hydraulicznych) w centrum zabytkowej małej wioski Wąwelnica.
 • Budowa hali firmy MTS (naprawa i konserwacja statków i łodzi, naprawy sprzętu morskiego) w Mierzynie pośród domów jednorodzinnych.
 • Usiłowanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na korzyść inwestora firmy NORATEL w Dobrej (produkcja transformatorów) kosztem
  zamieszkujących tę okolice mieszkańców.
 • Niewykonanie Uchwały Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019 dotyczącej opracowania
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobra w sprawie terenu chronionego i cennego przyrodniczo przy ulicy Granicznej w Dobrej. Sprawa głośna. 06.11.2019 został nakręcony materiał dla TVP3 „Wokół Nas” gdzie mieszkańcy opowiadają o swoim problemie. Została też stworzona strona www.niedlachaosu.pl gdzie mieszkańcy opisują całą sprawę.

 

4. Działania na szkodę mieszkańców i środowiska naturalnego. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera nie wprowadziła w życie uchwały Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019 r. dotyczącej opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobra zakazującej zabudowy na terenie cennym przyrodniczo. Dotyczy ul. Granicznej. Zaniechanie wykonania tej uchwały i wstrzymanie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego spowodowane było wnioskiem dewelopera, który zażądał wyłączenia części tego terenu z zakazu zabudowy by móc realizować swoją inwestycję. Więcej na ten temat znajdziecie [kliknij TU]

 

5. Niekorzystna umowa z firmą Poldek. Wójt gminy Dobra świadomie naraziła budżet gminy na straty z powodu zaniechania ogłoszenia przetargu na wykonywanie usługi „Eksploatacja struktury kanalizacyjnej w Gminie Dobra”, a zamiast tego podpisała umowę w trybie bezprzetargowym na 20 lat z firmą Poldek Spółka cywilna.

Umowa ta zawiera niekorzystne zapisy dla gminy, mianowicie:

 • koszt remontów infrastruktury powyżej 100 000 zł i inwestycje są po stronie gminy,
 • ustalona stawka z tytułu dzierżawy infrastruktury oczyszczalni wartej około 25 milionów jest rażąco niska i wynosi aktualnie nieco ponad 7 900 zł netto miesięcznie,
 • umowa ta nie zawiera też zapisów regulujących jednoznacznie warunki wykonywania usług typu oczyszczenie i utylizacja ścieków od dostawców zewnętrznych na mieniu gminy oraz sposobu ich rozliczenia lub całkowitego zakazu wykonywania tej działalności.

 

6. Promocja gminy – powiązania rodzinne. Wójt gminy Dobra Teresa Dera osobiście podpisywała umowy na świadczenie usług promocyjnych z właścicielką portali GminaDobra24, Mierzyn24, Bezrzecze24 (na Facebooku Gmina Dobra, Mierzyn i Bezrzecze). Mieszkańcy wskazują na powiązania rodzinne właścicieli portali i gazety z radnym KWW Teresa Dera.

Zawieranie umów na promocję gminy z członkami rodzin radnych nie powinno mieć
miejsca, gdyż tworzy to system zależności. Ponadto media kształtują opinię publiczną i trudno jest tu mówić o rzetelnym przekazywaniu informacji, skoro powstają takie powiązania. Media te w sposób oczywisty wspierają także wójta w kampaniach wyborczych, co pośrednio wpływa na finansowanie kampanii wyborczej z budżetu gminy.

 

7. Nieświecące ekologiczne lampy. Wójt gminy Dobra dopuściła się niegospodarności wprowadzając do budżetu gminy w roku 2015 pozycję dotycząca zakupu lamp solarnych i solarno-hybrydowych za sumę ponad 3 miliony złotych oraz odkupując nieużytek rolny od Spółdzielni Iskra za 800 tysięcy złotych.

 

 

 

8. Brak szacunku dla mieszkańców. Budowanie atmosfery wrogości i braku zaufania poprzez wyrażany często brak szacunku dla mieszkańców i osób zasiadających w radzie gminy oraz podczas zebrania wiejskiego w Mierzynie, między innymi poprzez publiczne zarzucanie niewiedzy, wykrzykiwanie, używanie wypowiedzi typu „ja wiem, że wy mnie nienawidzicie”, „to mnie odwołajcie”, „i co z tego, że kłamałam”, podkreślanie swojej pozycji wobec radnych i mieszkańców, poprzez opuszczanie zebrań z mieszkańcami podczas ich trwania, impulsywne zachowanie, zarzucanie kłamstwa bez powodu oraz próby ośmieszania mieszkańców.

 

9. Narzucanie własnej woli. Brak woli porozumienia i współpracy z organem stanowiącym gminy (Rada Gminy Dobra) poprzez narzucenie już na pierwszej sesji Rady Gminy Dobra własnej woli w sprawie doboru prezydium Rady i członków komisji.

 

10. Zwolnienia z podatku. Nieumiejętny sposób zarządzania budżetem poprzez wnoszenie inicjatyw uchwałodawczych ustalających zniżki od podatku od nieruchomości podmiotom pracującym na mieniu gminy (Firma Poldek Spółka cywilna oraz WOZ Spółka z o.o.), przez co na przestrzeni lat wójt naraziła budżet gminy na stratę ponad 5 milionów złotych.

 

11. Nierówne traktowanie mieszkańców. Brak planu rozbudowy dróg gminnych ustalonego wg. jasnego kryterium prowadzi do uznaniowych decyzji w zakresie planowania budżetu rozbudowy dróg, preferujących członków rodziny wójta i deweloperów inwestujących na terenie gminy.

 

12. Brak spójnej koncepcji rozwoju gminy i perspektywicznego myślenia wójta, czego przejawem jest niedostateczna kreatywność i determinacja w działaniach inwestycyjnych.

 

13. Powiązania w Gminie. Polityka personalna polegająca na zatrudnianiu w Urzędzie Gminy Dobra i jednostkach organizacyjnych osób powiązanych z wójtem gminy jest przykładem skrajnego nepotyzmu.

Polityka personalna polegająca na zatrudnieniu rodzin osób decyzyjnych (sekretarz
gminy kierownik wydziału), rodziny radnych gminy, sołtysów, przedsiębiorców działających na terenie gminy powoduje powstawanie sieci wzajemnych uzależnień i nie wpływa na jakość obsługi mieszkańców i fachowość urzędników.

 

14. Szkoda majątkowa. Doprowadzenie do szkody majątkowej w mieniu gminnym poprzez brak nadzoru i ochrony nad zarządzanym mieniem w postaci boiska sportowego w Bezrzeczu, czym wójt gminy rażąco naruszyła art. 50 ust. 1 i 2 Ustawy o Samorządzie Gminnym, nakładającym na wójta obowiązek szczególnej staranności nad wykonywaniem zarządu nad mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem i jego ochrona.

Od kilku lat mieszkańcy Bezrzecza obserwowali jak jedyne funkcjonujące boisko
sportowe w ich miejscowości, poprzez brak jakiejkolwiek dbałości o nie przez urząd gminy,
doprowadzane zostało do kompletnego zniszczenia. Pomimo wielu monitów od Rady Sołeckiej wzywających do zadbania o ten teren przez urząd gminy, sygnałów mieszkańców na Zebraniach Wiejskich, pism od Rady Rodziców Szkoły Publicznej w Bezrzeczu z podpisami ponad 200 osób oraz artykułów w różnych mediach lokalnych, wójt Teresa Dera nie zrobiła nic przez kilka lat, aby zapobiec zniszczeniu tego obiektu. Jedyną czynnością jaką dokonała było zamknięcie w pewnym momencie tego obiektu ze względu na niebezpieczeństwo wypadku na nim. Szkoda w majątku gminy jest bezsporna, tak samo jak odpowiedzialność wójta za ten stan rzeczy.

 Jeśli podpisujesz się pod tymi powodami idź na referendum! Jeśli uważasz, że wszystko jest dobrze, to nie idź. Sam wiesz co zrobisz, każdy z nas ma swój rozum i oczy.

WAŻNE:

 

 • Zabierz ze sobą dowód osobisty.
 • Karta musi być zadrukowana tylko z jednej strony.
 • Karta musi mieć ścięty prawy róg.
 • Na karcie będzie pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pani Teresy Dery z funkcji Wójta Gminy Dobra przed upływem kadencji?”
 • Na karcie zaznaczamy odpowiedź TAK lub NIE zakreślając znak X w odpowiednią rubrykę.
 • Warto zabrać ze sobą własny długopis! 
 • Musisz mieć ze sobą maseczkę!

 

 

Nie dajcie się ponieść złej energii i róbcie to, co podpowiada Wam rozum! Serce też dopuśćmy do głosu, ale w tym przypadku polegajmy w większej mierze na rozumie 😉

 

Lokale wyborcze:

 

Katarzyna Ciurzyńska

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 
Gmina Dobra Prognoza pogody